Our website uses cookies to analyse traffic, personalise advertising and show you more of what you love. Please let us know you agree to all of our cookies. You can find out more on our cookies policy page any time.

YiwuselectionThailandshowcase

  • 0 Rating
  • PhenixBox Verified
  • Wholesaler
Bangkok, Khet Ratchathewi

YIWU SELECTION คือแบรนด์สินค้าของเมืองอี้อูที่รวบรวมรายการสินค้าที่มีคุณภาพ มีตราสินค้า และมีขั้นตอนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยสินค้าของ YIWU SELECTION ทุกรายการผ่านการคัดเลือกที่เข้มข้นและมีระบบการจัดการสินค้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในส่วนของต้นน้ำ YIWU SELECTION มีทีมที่ติดต่อกับผู้ผลิตเชิงอุตสาหกรรมของสินค้านั้น ๆ โดยตรง ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณมาก และผลิตในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด ในส่วนต่อมา YIWU SELECTION  ได้พัฒนาช่องทางการกระจายสินค้าทั้งทางออฟไลน์ ผ่านหน้าร้านในเมืองอี้อู หน้าร้านในต่างประเทศ และทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าชมสินค้าและสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ทาง YIWU SELECTION คัดสรรมาแล้ว ไปจนกระทั่งสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องการที่จะทำการผลิตให้ตรงตามความต้องการ ทั้งหมดนี้ SSC เป็นผู้ประสานงานสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจากเมืองอี้อู สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้บรรลุความต้องการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยผ่าน AEC Trade Center - Pantip Wholesale Destination ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของ YIWU SELECTION และมีสาขาที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

company introduction

Location
Bangkok, Khet Ratchathewi
Year Estiblished
Business Type
Wholesaler
Certificate Type
Others
Main Products